Taxilov.dk

Den 1. januar 2018 trådte den nye taxilov i kraft. Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

I anledning af den nye lov har styrelsen oprettet hjemmesiden taxilov.dk. Hjemmesiden skal give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov. Du kan få svar på dine spørgsmål via profilerne nedenfor eller via menuen øverst til højre. 

Hvad betyder den nye taxilov?

•   At antal tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.

•   At den geografiske binding på tilladelser ophæves

•   At det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport

•   At taxi- og limousinekørsel fremover kan udføres i selskabsform

•   At tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende

•   At der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel

•   At der indføres nye tekniske krav til udstyr

•   At førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne

•   At alle ansøgninger, der er sendt til kommunerne inden udgangen af 2017, bliver afgjort efter de gamle regler frem til den 1. marts 2018.

•   At Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og -tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning.

Ansøgning og lodtrækning

Ifølge den nye taxilov trækkes der hvert kvartal lod om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Vær opmærksom på kravene til deltagere i lodtrækningen. Bl.a. stilles der krav om, at egenkapitalkravet dokumenteres inden lodtrækningen.

Du er chauffør

Hvis du vil fortsætte som taxichauffør, skal du ikke foretage dig noget. Du kan fortsætte som taxichauffør med dit eksisterende førerkort, indtil det udløber. Dit førerkort vil fra den 1. januar 2018 kunne bruges i hele landet. Førerkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne

Du vil være chauffør

Du skal opfylde en række betingelser og indsende en række nødvendige dokumenter til styrelsen, hvis du vil være chauffør til erhvervsmæssig persontransport.

Du er taxivognmand

Du har to muligheder for at fortsætte som taxivognmand – du beholder din tilladelse eller ombytter den.

Du vil være vognmand

Hvis du ønsker at blive vognmand til erhvervsmæssig persontransport, skal du søge hos styrelsen. Indtil udgangen af 2020 kan du højst søge om 20 tilladelser pr. kvartal.

Du har tilladelse til offentlig servicetrafik, sygetransport eller limousine

Fra den 1. januar 2018 kan du ikke længere søge om tilladelser til offentlig servicetrafik, sygetransport eller limousine.

Du vil drive et kørselskontor

Taxikørsel kan kun sælges af et kørselskontor. Hvis du vil oprette et kørselskontor, skal du sende en ansøgning til styrelsen.

Kørselskontorer med tilladelse

Virksomheder med tilladelse til at drive kørselskontor i hele landet.

Du vil drive et kørselskontor i et landdistrikt

Formålet med kørselskontorer i landdistrikter er at sikre taxibetjeningen i områder, hvor det skønnes vanskeligt at etablere og drive kørselskontor på normale vilkår. Hvis du vil oprette et kørselskontor i et landdistrikt, skal du sende en ansøgning til styrelsen.

Du driver et bestillingskontor

Bestillingskontorer kan som udgangspunkt fortsætte driften indtil gyldighedsperioden for godkendelsen er udløbet.

Du er producent af udstyr til biler

Som producent af taxametre, skal du sikre, at dine taxametre er godkendt og mærket iht. Europa-Parlamentets og Rådets måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Du vil være taxameterinstallatør

Hvis du ønsker at blive taxameterinstallatør eller overgå til den nye ordning, skal du indsende en ansøgning om at blive taxameterinstallatørvirksomhed sammen med en fabrikantautorisation til Færdselsstyrelsen.

Kvalifikationsuddannelse for chauffører

Det nye chaufførkort erhverves ved at fuldføre styrelsens nye taxikvalifikationsuddannelse. For at få adgang til uddannelsen skal ansøger bl.a. være fyldt 21 år senest ved den praktiske prøves aflæggelse og have haft kørekort til kategori B i mindst tre år.

Kommunernes rolle

Ansøgninger om tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport og førerkort, som kommunen har modtaget inden udgangen af 2017, kan imødekommes til og med den 1. marts 2018, hvis ansøgeren opfylder betingelserne i den gamle taxilov.

Administration og tilsyn

Kommuner og taxinævn kan ansøge styrelsen om, at administration og tilsyn i kommunen overgår til styrelsen. Her kan du se, hvornår din kommune eller taxinævn har søgt om at overdrage sin administration og tilsyn. Hvis din kommune ikke fremgår af listen, har styrelsen endnu ikke fået en anmodning.

Tekniske krav til biler

Som en konsekvens af den nye taxilov bliver kravene til de biler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, også ændret på en række punkter.

Energi- og miljøkrav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Hvad betyder de nye energi- og miljøkrav for dig?

Registrering af biler

Som en konsekvens af den nye taxilov er der en række forhold du skal være opmærksom på, når du skal registrere en bil til erhvervsmæssig personbefordring.

Syn af biler

Taxier, limousiner og biler til kørsel for offentlig myndighed skal som hidtil synes én gang årligt. Desuden skal bilerne altid synes ved ibrugtagning (1. registrering) for at sikre, at de lever op til udstyrsreglerne.

Gebyrer

Der er fastsat en række gebyrer og afgifter. Der er fx gebyrer for udstedelse af chaufførkort, tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskontor.

Sanktioner og bøder

Sideløbende med politiets kontrol, fører styrelsen tilsyn med, at indehaverne af tilladelser overholder betingelserne for at have en tilladelse, og med at virksomheden udføres i overensstemmelse med lovgivningen.

Takster for taxikørsel

Det landsdækkende prisloft er gældende fra det tidspunkt, hvor det første kørselskontor er blevet godkendt. De første kørselskontorer forventes tidligst godkendt 1. marts 2018.

Du er kunde

Det landsdækkende prisloft, klagevejledning mv., er først gældende fra det tidspunkt, hvor det første kørselskontor er blevet godkendt. De første kørselskontorer forventes tidligst godkendt 1. marts 2018.

Relevante love og bekendtgørelser

Vi har samlet links til alle de relevante love og bekendtgørelser her.

Blanketter

Vi har samlet alle links, vejledninger og blanketter, så de er nemme at finde.

Kontakt

Du kan kontakte Færdselsstyrelsen pr. telefon eller mail.