Taxilov.dk

Taxilov (Lov nr. 1538 af 19/12/2017) gældende fra 1. januar 2018 omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder for chauffører, vognmænd og kørselskontorer.

Fra den 1. januar 2022 bliver det et krav, at ansøgere af chaufførkort skal dokumentere, at vedkommende behersker det danske sprog, forud for optagelse på et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for chaufførkort, hvor det tidligere har været op til uddannelsesstedet at foretage en konkret vurdering af, om den enkelte kursist opfylder sprogkravet. 

Det betyder, at der kræves skriftlig dokumentation for beherskelse af det danske sprog, for at blive optaget på taxikvalifikationsuddannelsen. 

Du kan læse nærmere om dokumentationen for beherskelse af det danske sprog under menupunkt ”Du vil være chauffør” eller klik her. 

 

OBS:

Færdselsstyrelsen er i færd med at implementere et nyt sagsbehandlingssystem. Indtil systemet er fuldt implementeret, er det ikke muligt at se nyudstedte tilladelser i ’Find tilladelser’. Det drejer sig bl.a. om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i taxi og bus samt tilladelser til godskørsel for fremmed regning, udstedt efter den 26. november 2021.

Derudover opleves der generelt problemer med at knytte et køretøj til en tilladelse (taxi og varebil).

Problemerne forventes løst inden for en uge. Se mere i nyhedsbrev her.


OBS:

Færdselsstyrelsen ændrer praksis for hvornår der skal indsendes dokumentation for egenkapital. Det betyder, at sagsbehandlingen af din sag om nyudstedelse af tilladelser, fornyelse af tilladelser, samt ansøgning om yderligere tilladelser, ikke påbegyndes før end al dokumentation til brug for sagens behandling er indsendt, herunder også dokumentation for egenkapital. Læs mere under menupunkt Krav til (taxi)vognmænd under afsnittet ”Økonomi”.

 

OBS:

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at nogle enkelte virksomheder ved ansøgning om yderligere tilladelser til erhvervsmæssig persontransport eller ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport gør brug af den forkerte ansøgningsblanket.

Virksomheder, der er indehaver af én eller flere tilladelser til erhvervsmæssig persontransport skal anvende ansøgningsblanketten: ansøgning om yderligere tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. 

Virksomheder, der er indehaver af én eller flere tilladelser, der er udstedt i medfør at den gamle taxilov, d.v.s. OST-, limousine- eller sygetransporttilladelser, skal anvende ansøgningsblanketten: ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Anvendes den forkerte ansøgningsblanket ved ansøgning, vil behandlingstiden kunne forlænges, og i enkelte tilfælde vil ansøgningen blive afvist.

Styrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de kommer ind, og alle ansøgninger er 14 dage i høring hos skatteforvaltningen og hos politiet, hvorfor det ikke kan forventes, at styrelsen påbegynder sagsbehandlingen af ansøgningen inden høringsfristens udløb.

Læs mere om under menupunkt Krav til (taxi)vognmænd under afsnittet 'hvilken ansøgning er relevant for mig'.

Hvad betyder taxiloven?

•   At den geografiske binding på tilladelser til erhvervsmæssig persontransport ophæves

•   At det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport

•   At alle former for erhvervsmæssig persontransport kan udføres i selskabsform

•   At tilladelse til at drive kørselskontor enten er landsdækkende eller afgrænset til et landdistrikt

•   At der er et landsdækkende prisloft for taxikørsel

•   At der er nye tekniske krav til udstyr

•   At førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne

•   At Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og - tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning

Spørgsmål og svar

Nej, det er ikke muligt at flytte tilladelser imellem virksomheder, såfremt man ønsker at sammenlægge et antal af virksomheder, da tilladelser er bundet på CVR-nr.

Læs mere under 'Krav til (taxi)vognmænd' i afsnittet 'Ansøgning om yderligere tilladelser til erhvervsmæssig persontransport'.

Du skal indsende en e-mail til info@fstyr.dk med oplysning om virksomhedens nye navn.

Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden flytter adresse.

 

Erhvervsmæssig persontransport er kørsel med personer i en dansk indregistreret bil, der højst kan transportere 9 personer, inklusive chaufføren, som udføres for at opnå en fortjeneste. En sådan kørsel vil blandt andet kræve, at man er indehaver af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

En fortjeneste ved kørsel af personer er til stede, hvis betalingen for kørslen overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Betalingen for kørslen skal således dække alle omkostninger forbundet med kørslen, herunder også dække lønomkostninger og lignende samt afskrivninger på bilen og øvrigt udstyr m.v.