Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Ansøgning og lodtrækning

Hvad skal du vide, inden du ansøger?

Der trækkes lod hvert kvartal indtil udgangen af 2020 om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Ansøgning om deltagelse i lodtrækningen skal fremsendes inden for ansøgningsfristen, og hver virksomhed har kun mulighed for at indsende én ansøgning.

Hvad er nyt?

Fra den 1. juli 2019 vil 50 af de 125 taxitilladelser, som der trækkes lod om hvert kvartal, gå til ansøgere der vil anvende tilladelsen til kørsel med en nulemissionsbil. En nulemissionsbil er en bil, der udelukkende bruger brint eller el som drivmiddel.

Bemærk: En tilladelse til en nulemissionsbil må indtil overgangsperiodens udløb, dvs. til og med den 31. december 2020, kun benyttes til kørsel i en nulemissionsbil. Forsøger indehaveren at tilknytte eller anvende en almindelig bil til tilladelsen i overgangsperioden, vil tilladelsen blive inddraget.

Ansøgning
Ansøgning om tilladelse til en nulemissionsbil skal indsendes på styrelsens blanket via virk.dk. Blanketten kan både bruges til at søge om tilladelser til nulemissionsbiler og almindelige tilladelser.
Såfremt der ikke er nok ansøgere til tilladelserne til nulemissionsbiler, vil de overskydende tilladelser i hvert kvartal lægges til puljen af tilladelser til almindelige biler. Er der mere end 50 ansøgere til tilladelserne til nulemissionsbiler, vil der blive trukket lod blandt ansøgerne. Er du ikke udtrukket til en tilladelse til en nulemissionsbil, vil du fortsat deltage i lodtrækningen om tilladelser til konventionelle biler med det antal lodder, som du har søgt om. 

Venteliste
Udover det fastsatte antal tilladelser, dvs. 50 tilladelser til nulemission, vil der blive udtrukket ansøgninger til en venteliste for nulemissionstilladelser. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, hvis de første udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt en tilladelse til nulemission.

Bemærk: En ansøgning kan både blive udtrukket til ventelisten for så vidt angår nulemissionstilladelser og blive udtrukket til en almindelig EPT-tilladelse eller til venteliste til de almindelig EPT-tilladelser. Hvis en ansøger er udtrukket til nulemissionsventelisten og vinder en almindelig EPT-tilladelse, vil ansøgningen blive fjernet fra nulemissionsventelisten. En ansøgning som er udtrukket til begge ventelister, vil automatisk blive fjernet herfra, hvis den bliver aktiveret på den ene venteliste.

Krav til egenkapitalen

Fra og med ansøgningsperioden for 3. kvartals lodtrækning, stilles der krav om, at egenkapitalkravet skal dokumenteres inden lodtrækningen.

Når du indsender din ansøgning, skal du fremsende dokumentation for opfyldelse af egenkapitalkravet. Styrelsen skal modtage dokumentationen inden 14 dage fra ansøgningsdatoen. Styrelsen modtager ikke dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Hvis du sender din ansøgning tæt på ansøgningsperiodens udløb, kan du risikere at have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentationen. Bemærk: Du modtager en kvittering efter, at du har indsendt din ansøgning. Du får dog først svar på din ansøgning efter endt lodtrækning.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det alene er de nedenstående muligheder for opfyldelse af dokumentationskravet som godkendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Såfremt der fremsendes andre former for dokumentation, bl.a. deponering af beløb svarende til egenkapitalkravet, vil det medføre at ansøgningen bortfalder. 

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse, der ansøges om og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.


Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende måder:
  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Forhåndstilsagn om garanti afgivetaf et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har skulle afgivet sit første regnskab.

Bemærk: hvis virksomheden i forvejen har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, skal dokumentationen for egenkapital omfatte det eksisterende antal tilladelser og det ansøgte antal tilladelser.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i:

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn) 

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles, hvis virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning

Du kan læse nærmere om kravene til den endelige garanti i 

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Dokumentation for egenkapital ved genansøgning

Hvis du tidligere har søgt om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, kan du i de fleste tilfælde bruge den tidligere indsendte dokumentation for, at egenkapitalkravet er opfyldt. Læs her, hvad du skal være særligt opmærksom på:

1) Revisorerklæring ved genansøgning:
Styrelsen vil anvende revisorerklæringen fra den tidligere ansøgning til at dokumentere, at egenkapitalkravet er opfyldt i den nye lodtrækningsrunde. Vær dog opmærksom på, at du skal henvende dig til din revisor for at tjekke, om revisorerklæringen fortsat er gyldig, og om egenkapitalen er korrekt angivet.

Revisorerklæringen skal passe til det antal tilladelser, som du søger om, og det antal tilladelser du allerede har. Som hovedregel er en erklæring gyldig i indeværende år, og der skal derfor som udgangspunkt først sendes en ny revisorerklæring, når et nyt regnskab er aflagt.

2) Tilsagn om garanti ved genansøgning:
Hvis du ved tidligere ansøgningsrunder har dokumenteret, at egenkapitalkravet er opfyldt ved tilsagn om garanti, anvender styrelsen tilsagnet i den nye lodtrækningsrunde. Vær dog opmærksom på, at du skal henvende dig til din bank, hvis du har spørgsmål til gyldigheden af tilsagnet, herunder dets udløbsdato og tilsagnsstørrelse.

Tilsagnet om garanti skal passe til det antal tilladelser, som du søger om, og det antal tilladelser du allerede har.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal dokumentere din egenkapital overfor styrelsen senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt. Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. 

  • Styrelsen skal have modtaget dokumentationen for egenkapitalen senest 14 dage fra ansøgningsdatoen, ellers vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Opfylder den fremsendte dokumentation ikke kravene, der fremgår af taxilovgivningen og vores vejledninger, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen.
  • Det er ikke muligt at få fristforlængelse og det er ikke muligt at indsende ny dokumentation, hvis den først indsendte dokumentation ikke opfylder kravene.

Bemærk for dokumentation ved forhåndstilsagn om garanti:

Hvis du vil dokumentere opfyldelse af egenkapitalkravet ved forhåndstilsagn om garanti, skal din bank eller forsikringsselskab afgive forhåndstilsagn herom inden fristen for indsendelse af dokumentation udløber. Garantien kan og skal først stilles, hvis din virksomheds ansøgning er udtrukket i lodtrækningen.

Værd at vide

Du kan kun indsende én ansøgning. 
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan du have mindre end 14 dage til at indsende din dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Vær opmærksom på:
Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Hvornår sker hvad?

Oversigt over ansøgningsfrister og datoer for lodtrækninger i 2019:

Datoer

Beskrivelse

1. januar - 17. februar

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 1. kvartal 2019

27. februar

Lodtrækning om i alt 289 tilladelser (125 tilladelser + 164 uudnyttede tilladelser)

1. april - 19. maj

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 2. kvartal 201928. maj

Lodtrækning om 125 tilladelser

1. juli - 25. august

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 3. kvartal 2019

5. september
Lodtrækning om 125 tilladelser
1. oktober - 17. november Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 4. kvartal 2019 28. november  Lodtrækning om 125 tilladelser

Lodtrækningen finder sted i styrelsen og kontrolleres af en ekstern revisor.

Der vil ud over det fastsatte antal tilladelser, dvs. 125 tilladelser + uudnyttede tilladelser fra 2018 i 1. kvartal og 125 i de tre følgende kvartaler, blive udtrukket ansøgninger til en venteliste. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, at de først udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.