Du er producent af udstyr til biler

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Som producent af taxametre, skal du sikre, at dine taxametre er godkendt og mærket iht. Europa-Parlamentets og Rådets måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Taxier og biler til kørsel for offentlig myndighed skal desuden indeholde følgende komponenter:

  • Et kommunikationsmodul til trådløs, sikker og løbende overførsel af relevante data til kørselskontoret
  • Et modul med et satellitbaseret kommunikationssystem (GNSS) til løbende registrering og logning af taxiens geografiske position
  • En hændelseslog, der registrerer alle hændelser vedrørende taxametret og tilsluttet kontroludstyr, herunder frakobling og strømsvigt.

Komponenter og forbindelser skal være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation.

Taxametret skal være konstrueret eller indstillet, så det ikke kan fungere, hvis der er en funktionsfejl ved det kontroludstyr, som skal være tilsluttet taxametret.

Som taxameterfabrikant er du taxameterinstallatør. Du må derfor installere, justere og reparere kontroludstyr på lige fod med øvrige taxameterinstallatører. Taxameterfabrikanter kan også bemyndige andre til at foretage installation, justering og reparation af taxametre, som fabrikanten selv har produceret.

For at få adgang til at udstede taxameterattester via www.virk.dk, skal man rette henvendelse til Færdselsstyrelsen, der administrer adgangen til taxameterattesterne.

Kontakt styrelsen her

Indberetning af taxameterattest på Virk.dk

Taxameterattest (pdf) under Selvbetjening > Blanketter > Krav til køretøjer på Fstyr.dk


 


Spørgsmål og svar

Som producent af taxametre skal du sikre, at dine taxametre er godkendt og mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rå-dets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Må-leinstrumentdirektivet – MID).

Det tilsluttede kontroludstyr skal indeholde følgende komponenter: 

   Et modul til trådløs, sikker og løbende overførsel af data til kørselskontoret 

•   Et modul til satellitbaseret navigation (GNSS) til løbende re-gistrering og logning af taxiens position 

•   Et modul, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har væ-ret passagerer i bilen. Denne enhed skal fungere sammen med kontrolsensorerne

Kontroludstyret og alle forbindelser skal være forseglede, så kontrol-udstyret er sikret mod fejl og manipulation.

Taxametret og kontroludstyret skal være indrettet, så det logger al-le relevante hændelser vedrørende taxametret og det tilsluttede kontroludstyr, herunder frakobling og strømsvigt.

Taxametret og kontroludstyret skal være konstrueret eller indstillet, så det ikke kan fungere, hvis der er en fejl på taxametret eller det kontroludstyr, som skal være tilsluttet taxametret. 


Ja, som producent af taxametre er du også taxameterinstallatør, og du må derfor installere, justere og reparere taxametre og kontrol-udstyr på lige fod med øvrige taxameterinstallatører.
Ja, som producent af taxametre kan du bemyndige andre til at installere, justere og reparere taxametre, som du som fabrikant selv har produceret.