Du er taxivognmand

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Du har to muligheder for at fortsætte som taxivognmand – du beholder din tilladelse eller ombytter den.

 

1. Du beholder din tilladelse

Du skal fortsat at køre i den kommune, der har udstedt tilladelsen. Hvis din taxitilladelse er omfattet af tilslutningspligten, skal du fortsat være tilsluttet et bestillingskontor. Hvis der ikke længere er et bestillingskontor i kommunen, kan du køre uden tilslutning til et bestillingskontor.

Du må ikke køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer. Læs mere om kørselskontorer her.

Bemærk: Når din tilladelse udløber, kan du ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.


 

2. Du ombytter din tilladelse

Du kan  ombytte din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføre taxikørsel i hele landet.

Med den nye tilladelse kun du kun være tilsluttet et kørselskontor og ikke et bestillingskontor.

For at lette behandlingen af din ansøgning er det en fordel, at give styrelsen besked, hvis den ombyttede tilladelse ikke skal bruges til taxikørsel (men fx til limousine eller kørsel for offentlig myndighed).

Bemærk: Tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ikke ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov, medmindre tilladelsen udløber inden udgangen af 2020. Læs mere herom her.


Læs mere om...

Sådan ombytter du din taxitilladelse og fortsætter din personligt drevne virksomhed

Hvis du vil ombytte din taxitilladelse og fortsætte din personligt drevne virksomhed, skal du sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via Virk.dk.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

 

Vær opmærksom på, at du skal opfylde krav om:

  • Økonomi
  • Restancer til det offentlige
  • Vandel og god skik

Sådan ombytter du din taxitilladelse og driver virksomhed i selskabsform

Hvis du vil drive din virksomhed i selskabsform f.eks. som aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, skal du søge om tilladelse via Virk.dk. 

Vær opmærksom på, at du skal opfylde følgende krav:

  • Du skal være eneejer af selskabet, og du skal være ansvarlig leder af selskabet
  • Selskabet skal opfylde krav om økonomi, restancer til det offentlige og god skik
  • Du skal som ansvarlig leder opfylde krav om restancer til det offentlige, vandel og god skik.


Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Der kan i 2018 udstedes 650 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport med 200 i første kvartal og 150 i de tre følgende kvartaler. 

I 2019 og 2020 kan der udstedes 500 nye tilladelser årligt fordelt med 125 tilladelser pr. kvartal. 

Du kan maksimalt ansøge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal. Ansøgning sendes elektronisk via virk.dk. Samtidig med indsendelse af ansøgningen skal du dokumentere, at din virksomhed opfylder kravene for egenkapital. Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hvert yderligere tilladelse. Læs mere om krav til egenkapital under punktet Økonomi.

Du kan kun sende én ansøgning pr. kvartal.
Hvis du allerede har indsendt en ansøgning, vil den efterfølgende ansøgning ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. 

Ved lodtrækningen vil du deltage med et antal lodder svarende til antallet af ansøgte tilladelser.

Bemærk: Krav om egenkapital skal dokumenteres og indsendes samtidig med din ansøgning eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Du har ikke mulighed for fristforlængelse. Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Oversigt over ansøgningsfrister og datoer for lodtrækninger i 2018

Datoer

Beskrivelse

1. januar - 20. februar

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 1. kvartal 2018.

28. februar

Lodtrækning om 200 tilladelser

1. april - 20. maj 2018

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 2. kvartal 2018.6. juni 2018

Lodtrækning om 150 tilladelser

1. juli - 12. august 2018

Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 3. kvartal 2018.

 31. august 2018  Lodtrækning om 150 tilladelser
 1. oktober - 12. november 2018  Mulighed for at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelser for 4. kvartal 2018. 30. november 2018  Lodtrækning om 150 tilladelser

Lodtrækningen finder sted i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kontrolleres af en ekstern revisor.

Der vil ud over det fastsatte antal tilladelser, dvs. 200 tilladelser i 1. kvartal og 150 i de tre følgende kvartaler, blive udtrukket ansøgninger til en venteliste. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, at de først udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. 


Efter lodtrækningen for 2. kvartal

1. Din ansøgning er udtrukket

Du får besked om, at behandlingen af din ansøgning er gået i gang. Når det er dokumenteret, at du opfylder kravene for at få udstedt det ansøgte antal tilladelser, vil du få besked herom. Du vil samtidig få tilbagebetalt evt. for meget betalt afgift. Det er et krav for opretholdelse af tilladelserne, at du senest to måneder fra udstedelsen indsender oplysning om registreringsnummer for de biler, tilladelserne anvendes til. Hvis du ikke inden for fristen indsender oplysning om registreringsnummer, bortfalder tilladelserne.


2. Du er på venteliste

Du får besked om, at du er på ventelisten. Hvis din ansøgning ikke kommer i spil, betales afgiften tilbage.


3. Din ansøgning er ikke blevet udtrukket

Du får besked om, at din ansøgning ikke er blevet udtrukket, og afgiften betales tilbage. Hvis du vil være med i den næste lodtrækning, skal du indsende en ny ansøgning inden for fristen.

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder: 
• En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
• Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

Hvis du skal deltage i lodtrækning:
Det er et krav, at egenkapitalen dokumenteres samtidig med, at der ansøges om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Du har ikke mulighed for fristforlængelse.
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. En virksomhed kan ikke overfor styrelsen stille garanti for en anden virksomhed.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i 

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse


Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles i fald virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning.

Vejledning og tilsagn om garanti forhåndstilsagn 10 juli 18

Du skal skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at du ikke kan få en tilladelse. Overtrædelser vil forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.


Spørgsmål og svar

Ved ombytning af taxitilladelser med samme udløbsdato udstedes de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport med samme udløbsdato som de tidligere udstedte taxitilladelser. 

Ved ombytning af taxitilladelser med forskellig udløbsdato vil det være den seneste udløbsdato der anvendes samtlige tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der udstedes. Udløbsdatoen vil dog ikke være tidligere end 31. marts 2021.

Du skal efter den 1. januar 2018 indsende ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Du skal efter den 1. januar 2018 indsende din ansøgning til styrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis din taxitilladelse udløber på et tidspunkt i den treårige overgangsperiode, kan du inden tilladelsens udløb ansøge styrelsen om at få ombyttet den til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. 

Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Nej, det sker ikke automatisk. Du kan ansøge styrelsen om at få ombyttet din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis din tilladelse udløber efter 1. januar 2018. Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.


Hvis du vil deltage i lodtrækningen om de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, skal du sende ansøgning herom til styrelsen.
Du skal sende en ansøgning om ombytning af dine taxitilladelser til styrelsen via virk.dk. Du kan ansøge om ombytning fra den 1. januar 2018. Du skal ansøge om ombytning inden din nuværende tilladelse udløber.

Nej, hvis du har flere taxitilladelser, kan du ansøge at ombytte nogle eller alle tilladelser. Du skal ansøge om ombytning inden de pågældende tilladelser udløber.

Hvis du på grund af sygdom eller af anden årsag ikke længere kan udnytte din taxitilladelse, kan din tilladelse efter ansøgning overdrages din ægtefælle, hvis denne har deltaget i din taxivirksomhed. Det samme gælder, hvis du er afgået ved døden.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@fstyr.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din ægtefælle. 
 

Hvis du på grund af sygdom eller af anden årsag ikke længere kan udnytte din taxitilladelse, kan din tilladelse efter ansøgning overdrages din datter eller søn, hvis denne har været fuldtidsbeskæftiget i mindst 10 år i din taxivirksomhed og ikke selv har tilladelser til erhvervsmæssig persontransport Det samme gælder, hvis du er afgået ved døden.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@fstyr.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din datter eller søn. 

Du kan overdrage din taxitilladelse til din tidligere ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse, hvis din tidligere ægtefælle har deltaget i din taxivirksomhed.

Ansøgning om overdragelse indsendes på mail til info@fstyr.dk. Din taxitilladelse ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udstedes til din tidligere ægtefælle.