Vi bruger cookies

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik.

Du vil være vognmand

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Hvis du ønsker at blive vognmand, skal du søge hos styrelsen. Indtil udgangen af 2020 kan du højst søge om 20 tilladelser pr. kvartal. 

Fra 2021 er der ingen begrænsning i antallet af tilladelser, du kan ansøge om. Hvis der inden for et kvartal ansøges om flere tilladelser end det fastsatte antal, sker fordelingen ved lodtrækning. 

Læs mere om lodtrækningen nedenfor under "Læs mere om..."

Sådan gør du, hvis du ønsker at blive vognmand

Hvis du vil være vognmand, skal du sende en ansøgning til styrelsen via virk.dk.

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Du skal opfylde følgende krav for at få en vognmandstilladelse

 • Du skal have fast forretningssted i Danmark
 • Krav til din økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
 • Krav til vandel og god skik.

Bemærk: Vognmænd der udfører taxikørsel, skal være tilknyttet et kørselskontor. Læs mere om kørselskontorer her.

Læs mere om...

I 2019 og 2020 kan der udstedes 500 nye tilladelser årligt fordelt med 125 tilladelser pr. kvartal. 

Du kan maksimalt ansøge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal. Ansøgning sendes elektronisk via virk.dk. Samtidig med indsendelse af ansøgningen skal du dokumentere, at din virksomhed opfylder kravene for egenkapital. Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hvert yderligere tilladelse. Læs mere om krav til egenkapital under punktet Økonomi.

Du kan kun sende én ansøgning pr. kvartal.
Hvis du allerede har indsendt en ansøgning, vil den efterfølgende ansøgning ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. 

Ved lodtrækningen vil du deltage med et antal lodder svarende til antallet af ansøgte tilladelser.

Bemærk: Krav om egenkapital skal dokumenteres og indsendes samtidig med din ansøgning eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Du har ikke mulighed for fristforlængelse. Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Oversigt over ansøgningsfrister og datoer for lodtrækninger i 2019:

Datoer

Beskrivelse

1. januar - 17. februar

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 1. kvartal 2019

27. februar

Lodtrækning om 125 tilladelser + uudnyttede tilladelser fra 2018 
(det endelige antal tilladelser opdateres medio februar)

1. april - 19. maj

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 2. kvartal 201928. maj

Lodtrækning om 125 tilladelser

1. juli - 18. august

Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 3. kvartal 2019

5. september
Lodtrækning om 125 tilladelser
1. oktober - 17. november Ansøgningsperiode for tildeling af tilladelser for 4. kvartal 2019 28. november  Lodtrækning om 125 tilladelser

Lodtrækningen finder sted i styrelsen og kontrolleres af en ekstern revisor.

Der vil ud over det fastsatte antal tilladelser, dvs. 200 tilladelser i 1. kvartal og 150 i de tre følgende kvartaler, blive udtrukket ansøgninger til en venteliste. Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret i det omfang, at de først udtrukne ansøgere ikke opfylder kravene for at få udstedt tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. 


Efter lodtrækningen for 2. kvartal

1. Din ansøgning er udtrukket

Du får besked om, at behandlingen af din ansøgning er gået i gang. Når det er dokumenteret, at du opfylder kravene for at få udstedt det ansøgte antal tilladelser, vil du få besked herom. Du vil samtidig få tilbagebetalt evt. for meget betalt afgift. Det er et krav for opretholdelse af tilladelserne, at du senest to måneder fra udstedelsen indsender oplysning om registreringsnummer for de biler, tilladelserne anvendes til. Hvis du ikke inden for fristen indsender oplysning om registreringsnummer, bortfalder tilladelserne.


2. Du er på venteliste

Du får besked om, at du er på ventelisten. Hvis din ansøgning ikke kommer i spil, betales afgiften tilbage.


3. Din ansøgning er ikke blevet udtrukket

Du får besked om, at din ansøgning ikke er blevet udtrukket, og afgiften betales tilbage. Hvis du vil være med i den næste lodtrækning, skal du indsende en ny ansøgning inden for fristen.

Hvis du vil drive virksomhed i selskabsform f.eks. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende, skal selskabet ansøge om tilladelse via virk.dk, og det er ligeledes selskabet, som tilladelsen udstedes til, hvis betingelserne er opfyldt.

Vær opmærksom på, at virksomheder i selskabsform skal opfylde følgende krav:

 • Virksomhedens skal have fast forretningssted i Danmark
 • Krav til virksomhedens økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
 • Krav til vandel og god skik
 • Virksomheden skal have en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende er ansvarlig for driften af selskabet
 • Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om restancer til det offentlige, vandel og god skik.

Hvis den ansvarlige leder ikke ejer samtlige anparter/aktier i selskabet, skal der foreligge en ansættelseskontrakt mellem selskabet og den ansvarlige leder. I ansættelseskontrakten skal det fremgå, at vedkommende er ansvarlig leder samt den ansvarlige leders løn.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og selskabet skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via Virk.dk.

Følgende skal fremgå af ansættelseskontrakten:

 • At vedkommende ansættes som ansvarlig leder
 • Lønnens størrelse
 • Den ansvarlige leders arbejdsopgaver.

Der skal også foreligge en ansættelseskontrakt mellem selskabet og den ansvarlige leder, hvis den ansvarlige leder også er ansat som chauffør i selskabet. Vedkommende skal både have en overenskomstmæssig løn som chauffør og aflønnes som ansvarlig leder.

Virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet. 

Dette betyder, at virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at vilkårene for blandt andet løn, arbejdstid, pension, opsigelse, ferie, sygdom, og barsel, skal være mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til følgende kollektive landsdækkende overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven. 

 • Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2018 - 2021 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik og buskørsel
 • Overenskomst 2017-2019 mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening
 • Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund
 • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund

Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

Såfremt virksomheden oplyser, at denne er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet en tiltrædelsesoverenskomst, sender styrelsen høring herom til de pågældende overenskomstparter.

Hvis virksomheden angiver at ville følge en overenskomst, som ikke er indgået af en af de mest repræsentative parter på området, sender styrelsen den pågældende overenskomst i høring ved ovennævnte overenskomstparter. 

Den ansvarlige leder skal have bopæl i et EU- eller et EØS-land (Island, Lichtenstein eller Norge).

Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark. Det betyder, at virksomheden skal have et CVR-nr. Læs mere herom på Virk.dk

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder: 
• En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
• Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

Bemærk:
Det er et krav, at egenkapitalen dokumenteres samtidig med, at der ansøges om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Du har ikke mulighed for fristforlængelse.
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. En virksomhed kan ikke overfor styrelsen stille garanti for en anden virksomhed.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i 

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles i fald virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning.

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

 • Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
 • Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige. 


Spørgsmål og svar

Du skal efter den 1. januar 2018 sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk dk.


I 2018 udstedes der 200 tilladelser i det første kvartal og 150 tilladelser i de følgende 3 kvartaler dvs., i alt 650 tilladelser i 2018. I 2019 og 2020 udstedes 500 tilladelser om året fordelt på 125 tilladelser pr. kvartal. Du kan i overgangsperioden søge om op til 20 tilladelser pr. kvartal. Fra 2021 og frem er der ingen begrænsning i forhold til ansøgning om antal tilladelser.

Hvis Færdselsstyrelsen i et kvartal modtager flere ansøgninger end det fastsatte antal, fordeles tilladelserne ved lodtrækning.


Du skal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk

Lige efter lodtrækningen vil du få oplysning om, hvorvidt din ansøgning er blevet udtrukket eller ej.
Hvis din ansøgning ikke bliver trukket ud, skal du sende en ny ansøgning for at komme i betragtning til næste lodtrækning.
Du kan fra den 1. i hvert kvartal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk.

Nej, du skal ikke gennemføre et kursus for at blive vognmand.

Nej. Men du skal have chaufførkort, hvis du vil arbejde som chauffør.