Du vil være vognmand

Hvad betyder den nye taxilov for dig?

Hvis du ønsker at blive vognmand, skal du søge hos styrelsen. Indtil udgangen af 2020 kan du højst søge om 20 tilladelser pr. kvartal. 

Fra 2021 er der ingen begrænsning i antallet af tilladelser, du kan ansøge om.

Læs mere om lodtrækningen nedenfor under "Læs mere om..."

 

Sådan gør du, hvis du ønsker at blive vognmand

Hvis du vil være vognmand, skal du sende en ansøgning til styrelsen via virk.dk.

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

Hvis du har fået et CVR-nummer for at kunne deltage i lodtrækningen, skal du huske at afmelde dit CVR-nummer i tilfælde af, at du ikke vinder. Hvis du ønsker at deltage i efterfølgende lodtrækninger og derfor vælger ikke at afmelde dit CVR-nummer, skal du huske at indberette for de pligter, som du er tilmeldt.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, IVS, A/S) skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

 

Du skal opfylde følgende krav for at få en vognmandstilladelse

 • Du skal have fast forretningsted i Danmark 
 • Krav til din økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
 • Krav til vandel og god skik.

Bemærk: Vognmænd der udfører taxikørsel, skal være tilknyttet et kørselskontor. Læs mere om kørselskontorer her.

Læs mere om...

Hvis du vil drive virksomhed i selskabsform f.eks. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende, skal selskabet ansøge om tilladelse via virk.dk, og det er ligeledes selskabet, som tilladelsen udstedes til, hvis betingelserne er opfyldt.

Vær opmærksom på, at virksomheder i selskabsform skal opfylde følgende krav:

 • Ejerkredsen skal have bopæl i et EU- eller EØS-land
 • Virksomhedens skal have fast forretningssted i Danmark
 • Krav til virksomhedens økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
 • Krav til vandel og god skik
 • Virksomheden skal have en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende er ansvarlig for driften af selskabet
 • Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om restancer til det offentlige, vandel og god skik.

Hvis den ansvarlige leder ikke ejer samtlige anparter/aktier i selskabet, skal der foreligge en ansættelseskontrakt mellem selskabet og den ansvarlige leder. I ansættelseskontrakten skal det fremgå, at vedkommende er ansvarlig leder samt den ansvarlige leders løn.

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med, om en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering, indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden der ansøger om tilladelser.

Færdselsstyrelsen stiller krav om, at en ansvarlig leder der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt efter taxiloven, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er den ansvarlige leder tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som ansvarlig leder. Aflønningsniveauet er fastsat i overensstemmelse med de krav der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.   

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via virk.dk.

Den ansvarlige leder skal have bopæl i et EU- eller et EØS-land (Island, Lichtenstein eller Norge).

Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark. Det betyder, at virksomheden skal have et CVR-nr. Læs mere herom på Virk.dk

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder: 
• En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
• Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
• Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab

Bemærk:
Det er et krav, at egenkapitalen dokumenteres samtidig med, at der ansøges om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, eller senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt. Hvis din egenkapital ikke dokumenteres på den måde, som fremgår af vores vejledninger, senest 14 dage efter ansøgningen er indsendt, vil ansøgningen ikke komme i betragtning ved lodtrækningen. Du har ikke mulighed for fristforlængelse.
Styrelsen modtager ikke ansøgninger eller dokumentation efter ansøgningsperiodens udløb. Vær opmærksom på, at du derfor kan have mindre end 14 dage til at fremsende dokumentation, hvis du ansøger tæt på ansøgningsperiodens udløb.

Egenkapitalen skal dokumenteres for den virksomhed, der ansøger. En virksomhed kan ikke overfor styrelsen stille garanti for en anden virksomhed.

Du kan læse nærmere om dokumentation af egenkapitalen i 

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkravet ved revisorerklæring og

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Pengeinstitut eller forsikringsselskab skal forud for lodtrækningen afgive forhåndstilsagn om at ville stille garanti, såfremt opfyldelse af egenkapitalkravet skal ske ved garanti. Den egentlige garanti skal stilles i fald virksomheden tildeles tilladelse(r) ved lodtrækning.

Vejledning om tilsagn om garanti (forhåndstilsagn)

Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

 • Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
 • Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige. 


Spørgsmål og svar

Du skal efter den 1. januar 2018 sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk dk.

I 2018 udstedes der 200 tilladelser i det første kvartal og 150 tilladelser i de følgende 3 kvartaler dvs., i alt 650 tilladelser i 2018. I 2019 og 2020 udstedes 500 tilladelser om året fordelt på 125 tilladelser pr. kvartal. Du kan i overgangsperioden søge om op til 20 tilladelser pr. kvartal. Fra 2021 og frem er der ingen begrænsning i forhold til ansøgning om antal tilladelser.

Hvis Færdselsstyrelsen i et kvartal modtager flere ansøgninger end det fastsatte antal, fordeles tilladelserne ved lodtrækning.
 
Du skal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk
Lige efter lodtrækningen vil du få oplysning om, hvorvidt din ansøgning er blevet udtrukket eller ej.
Hvis din ansøgning ikke bliver trukket ud, skal du sende en ny ansøgning for at komme i betragtning til næste lodtrækning.
Du kan fra den 1. i hvert kvartal sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via virk.dk.

Nej, du skal ikke gennemføre et kursus for at blive vognmand.

Nej. Men du skal have chaufførkort, hvis du vil arbejde som chauffør.