Ansættelseskontrakt

Gældende for den ansvarlige leder, for både vognmænd og kørselskontorer:

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes, om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden, der ansøger om tilladelser.

Færdselsstyrelsen stiller krav om, at en ansvarlig leder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt efter taxiloven, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er den ansvarlige leder tillige ansat som chauffør i virksomheden, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som ansvarlig leder. Aflønningsniveauet er fastsat i overensstemmelse med de krav, der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.   

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via www.virk.dk.