Vandel og god skik

Gældende for vognmænd:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for underslæb af særlig grov karakter føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

  • Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
  • Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.

 

Gældende for kørselskontorer:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne om, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år:

  1. er blevet nægtet godkendelse som ansvarlig leder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
  2. har været godkendt som ansvarlig leder i eller har haft væsentlige interesser i en virksomhed godkendt i medfør af denne lov, en buskørselsvirksomhed eller en godskørselsvirksomhed, der

a) er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
b) har overtrådt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
c) har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende var ansvarlige for.